Poslání a cíle

Poslání, cíle a principy organizace

(Výňatky ze Standardů kvality sociální služby Muži a ženy, o.p.s.)

Vize:

Svět, v kterém ti slabší z nás pomáhají druhým. Stávají se tak sebevědomějšími a silnějšími.

Poslání:

Posláním organizace Muži a ženy, o.p.s. je sociální začleňování osob se zdravotním postižením (OZP) prostřednictvím jejich zaměstnávání v sociálních službách a při vzájemné pomoci. Sociální služba je zaměřena zejména na poskytování osobní asistence jiným osobám se zdravotním postižením, seniorům a dětem, včetně podpory jejich rodin.

Cíle služby:

Šíření myšlenky vzájemné pomoci.
Zachování plnohodnotného života klienta v jeho přirozeném prostředí, případně zlepšení psycho-sociální situace klientů, a to alespoň 15 uživatelů služby za rok.

Cílové skupiny uživatelů:

Osoby s omezenou schopností sebe-obsluhy a jejich rodiny.
Osoby (OZP, senioři), které vlastními silami nezvládají péči o domácnost a zajišťování svých životních potřeb.
Osoby znevýhodněné, cítící se osaměle.

Principy:

Organizace dbá na dodržování individuálního a partnerského přístupu ke každému uživateli služeb a respektu vůči jeho jedinečnosti, odlišnostem a osobním prioritám.

Služba je poskytována tak, aby nebylo narušeno přirozené a důvěrné prostředí uživatele služeb a jeho důstojnost. Během poskytování služby je uživatel služeb motivován k převzetí zodpovědnosti za vlastní život, poznání a rozhodování. Všechny činnosti v rámci služby jsou vykonávány pouze se souhlasem uživatele služeb.

Mezi hlavní východiska organizace patří lidská práva, rovné příležitosti a nediskriminace.  Vzhledem k tomu, že organizace zaměstnává osoby se zdravotním postižením/omezením je též velmi důležitá vzájemnost tzn. že jsou podmínky a okolnosti služby nastaveny tak, aby byly zohledňovány potřeby jak uživatele služeb, tak i pomocníka.

S kompletním zněním Standardů kvality sociální služby Muži a ženy, o.p.s., Vás rádi seznámí naši pracovníci v terénu nebo v sídle společnosti.