Anděl strážný

Naše projekty

Projekt: Anděl strážný


Projekt na ochranu novorozených dětí.

Motto: Když čert klade na jednu hromadu, stojí při mně Anděl strážný.

Obsah

1. Úvod a stručný popis projektu

2. Podrobný popis projektu
2.1. Cíl a cílová skupina projektu
2.2. Formy pomoci
2.3. Speciální chůva – Anděl strážný
2.4. Pravidla pro poskytnutí podpory rodině
2.5. Harmonogram projektu
2.6. Rozsah a lokalizace projektu

3. Potřebnost projektu (SWOT analýza)

4. Realizátor projektu
4.1. Kdo jsou Muži a ženy, o.p.s.
4.2. Co dělají Muži a ženy, o.p.s.
4.3. Kdo jsou naši patroni a experti

Příloha – Konkrétní příběhy s otevřeným koncem

 

1. Úvod

Každým rokem se spousta novorozených dětí již na svém životním startu ocitá kvůli problémům svých rodičů v extrémním ohrožení. Ročně je více než deset dětí odloženo do babyboxů. Několik set dětí je zanedbáváno z nejrůznějších sociálních či ekonomických příčin. Bohužel stále dost velká část všech těchto dětí končí v kojeneckých ústavech, dětských centrech a později v dětských domovech se všemi nežádoucími důsledky, které to pro jejich dospělý život i pro celou společnost znamená.

Nemuselo by tomu tak být, kdyby existovala efektivní, včasná a komplexní pomoc nově narozeným dětem přímo v jejich úplných i neúplných rodinách, které postihla nešťastná událost nebo je kombinace více faktorů dovedla k výjimečně tíživé životní situaci.

Projekt “Anděl strážný” se snaží dlouhodobě pomáhat dětem v situacích, na které nestačí ani jejich vlastní širší rodina, stát, obec, ani programy nevládních neziskových organizací. Cílem tohoto snažení je vždy zachování přirozeného, domácího prostředí, aby dítě vyrůstalo pokud možno s primárním pečovatelem (maminka, tatínek, jiný člen širší rodiny, případně chůva) a bylo kvalitně uspokojeno v pěti základních vývojových potřebách dle A. Pessa (potřeba místa, výživy, bezpečí, podpory a limitů).

Snažíme se tak hrát hlavní roli v reálných příbězích s trpkými začátky, ale šťastnými konci.

 

2. Podrobný popis projektu

2.1. Cíl a cílová skupina

Cílem projektu je poskytnout potřebnou péči nejmenším dětem ohroženým nedostatečnou primární péčí a podpořit nebo vytvořit jim kvalitní rodinné zázemí tak, aby tato péče mohla být zachována či obnovena.
Cílovou skupinou jsou ohrožené děti ve věku minus 9 měsíců až plus 3 roky, případně starší, narozené do neúplných, sociálně slabých či jinak rizikových rodin, a tedy ohrožené nedostatkem primární péče ze strany rodičů se všemi negativními důsledky pro další vývoj dítěte. Pomoc je poskytována rodinám, které se potýkají s těžkou životní situací z nejrůznějších důvodů a je v mnoha formách adekvátních situaci rodiny.

Pozn.: Cílovou skupinou nejsou děti v dětských centrech, kojeneckých ústavech a dětských domovech, ale ty, kterým odebrání nebo odložení do těchto ústavů hrozí.

 

Typické případy, nebo jejich kombinace, kdy se rodina s velmi malým dítětem nebo těsně před jeho narozením ocitá v nouzi, ale pro dítě je stále ještě možné, aby zůstalo ve svém přirozeném domácím prostředí:
- nešťastná událost (úmrtí, úraz, vážná nemoc jednoho z rodičů), nehoda, živelná pohroma, nebo zločin jehož obětí se stal jeden z rodičů,                                                    - problémy s bydlením,                                                                                                              - onemocnění nebo postižení samotného dítěte,
- špatná finanční situace, ztráta zaměstnání jednoho nebo obou rodičů, předluženost apod.
- kombinace výše uvedeného nebo jiné situace, které vážně ohrožují kvalitní péči o dítě
Pozn.: Snažíme se však vyhnout případům, kdy svízelná situace rodiny je způsobena vlastní vinou jednoho z rodičů (gamblerství, alkoholismus, drogy, kriminalita apod.). Vyjímkou je např. domácí násilí, kdy je jeden z rodičů odhaleným pachatelem a oddělen do rodiny, zatímco dítě zůstává v péči druhého z rodičů.

 

2.2. Formy pomoci

Kromě činnosti chůvy a přímé sociální péče o dítě z cílové skupiny (osobní asistence, sociálně aktivizační služby, případně raná péče), můžeme pomáhat v následujících záležitostech tak, aby rodina vytvořila stabilní zázemí pro dítě:

 •  poradensky v otázkách péče o dítě, výchovy dítěte,
 •  u starších sourozenců v otázkách školních povinností a kontaktu se školou,
 •  v otázkách mezilidských vztahů a konfliktů s vnějším okolím,
 •  v otázkách chodu domácnosti,
 •  s hospodařením s penězi,
 •  v oblasti hledání práce,
 •  v oblasti bydlení,
 •  v jednání s úřady a jinými institucemi,
 •  ve složitých či významných situacích, např. při uzavírání smluv, půjček,
   vyjednávání splátkového kalendáře, aj.,
 •  další, např. dluhové či právní poradenství zprostředkujeme.

V nutných případech poskytujeme psychoterapii a krizovou intervenci, která pomáhá uzdravit vztahy v rodině a překonat zdánlivě bezvýchodné situace nebo zprostředkujeme potřebné vzdělávání.

 

2.3. Speciální chůva – Anděl strážný

Speciální chůva je kvalifikovaným sociálním pracovníkem nebo pracovníkem v sociálních službách, který působí v rodině dlouhodobě a všestranně. Je schopen poskytovat pravidelnou péči o dítě a nahradit tak po určitou denní dobu primárního pečovatele (matku nebo otce). Zároveň je pro celou rodinu koordinátorem potřebných sociálních služeb, které poskytuje sám realizátor projektu nebo jsou objednány u jiných specializovaných organizací, a také podpory státu či jiných institucí, o kterou rodina sama požádat nezvládá. Dále také poskytuje sociální a odborné poradenství, zejména v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí, v oblasti bydlení a finančního nebo dluhového poradenství. V případě potřeby jiného specializovaného poradenství, je jeho objednavatelem. Speciální chůva také provádí základní sociální diagnostiku a předem navrhuje vedení organizace realizátora rozsah a formy pomoci rodině (viz Pravidla pro poskytování podpory rodinám).

Speciální chůva je tedy všestranně kvalifikovaným, zkušeným a spolehlivým sociálním pracovníkem a zároveň jakýmsi rodinným "lékařem", který zůstává s rodinou dlouhodobě a sleduje dítě v nejrůznějších vývojových stádiích. Přináší také zdravě nezávislý, arbitrární pohled na rodinné poměry jak zevnitř, tak zvenčí. Nezávislost a kvalita sociální práce je usměrňována pravidelnými supervizemi.

 

2.4. Pravidla pro poskytování podpory rodinám

Základní pravidla pro výběr a zapojení rodiny do projektu:

1) Informace o sociální situaci rodiny jsou ověřené ze dvou zdrojů.

2) Situace rodiny je následně posouzena sociálním pracovníkem.

3) Přednost dostávají rodiny v situacích, které jsou jejich vlastními silami obtížně zvladatelné.

4) Realizátor neposkytne pomoc v situacích, v kterých si může rodina pomoci sama. Projekt neposkytuje bezplatně ty služby, které si může rodina dovolit zajistit jinak, např. komerčně.

5) Realizátor neposkytne pomoc v situacích, na které má rodina zákonný nárok vůči státním či samosprávným orgánům. Projekt nenahrazuje pomoc státu.

6) Realizátor neposkytuje pomoc v rodinách, jejichž sociální situace byla způsobena vědomým sociálně nepřijatelným jednáním některého z členů rodiny a tento stav přetrvává.

7) Realizátor ukončí, případně omezí pomoc rodině, která mu vědomě poskytne nepravdivé, zkreslené nebo neúplné informace.

8) Realizátor ukončí, omezí nebo modifikuje pomoc, pokud dospěje k závěru, že pomoc již nadále není nezbytná nebo je duplicitní s jinou pomocí.

9) Realizátor ukončí, omezí nebo modifikuje pomoc, pokud by shledal, že není v souladu s právními předpisy či jejímu poskytnutí brání vyšší moc. Obdobně je nucen postupovat v případě, že jeho ekonomická situace poskytování pomoci nadále neumožňuje.

10) Návrh pro partnera, bude-li se chtít účastnit rozhodovacích procesů

Zapojení rodiny do projektu a výše podpory může být schvalována tříčlennou radou ve složení: 1 člen nominovaný Muži a ženy, o.p.s., 1 člen nominovaný partnerem, 1 nezávislý expert na sociální práci s rodinou (supervizor) po dohodě obou společností

 

2.5. Harmonogram

0. fáze, říjen 2013 – až do oficiálního zahájení projektu s podporou partnera (zač. 2014)

Před zahájením projektu probíhá přípravná fáze, během které jsou vyhledávány ohrožené rodiny s dětmi a vyjednávána spolupráce s potřebnými experty. Snahou je nacházet k ohroženým rodinám sociální pracovníky v dojezdové vzdálenosti dle místa pobytu obou dvou stran. Na podobném principu naše organizace již pátým rokem realizuje svou hlavní činnost, projekt Zrcadlová pomoc. Nultou fázi realizujeme na své vlastní náklady.

I. fáze, březen 2014 – duben 2014

Během této dvouměsíční fáze budou vybraní experti speciálně doškoleni, aby se již od třetího projektového měsíce mohli plně zapojit do realizace projektu. Tyto pracovnice a pracovníci mají expertízu nejen pro péči o děti, ale také pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V případě potřeby jsou schopné poskytnout nebo zajistit odborné poradenství a další specializované služby dle situace a potřeb dané rodiny.

V této fázi pokračuje vyhledávání rodin na základě informací od příbuzných, známých či pracovníků odborů sociálních služeb města/kraje nebo nevládních organizací. Tyto informace budou v další fázi projektu prověřovány.

II. fáze, květen 2014 – červen 2014

Behem třetího a čtvrtého měsíce projektu proběhne užší výběr rodin na základě sociální diagnostiky. Budou ověřovány získané informace, zjišťována aktuální sociální situace rodiny a možná rizika. V této fázi dochází k dojednávání kontraktů mezi realizátorem a zákonným zástupcem sledovaného dítěte. Součástí kontraktu bude prohlášení zákonného zástupce o dobrovolném a plně informovaném souhlasu s účastí v projektu, o jeho příjmech, hmotné situaci, kvalifikaci apod., dále vymezen druh, forma a předpokládaný rozsah poskytovaných služeb, individuální plán a cílový stav, tj. popis sociálně ekonomické situace, které chce rodina do určité doby dosáhnout.

III. fáze, květen 2014 –únor 2015 a dále (pokud možno i po skončení 12měsíční podpory buď s podporou stejného partnera, pomocí veřejných zdrojů či kombinace více zdrojů)

Od třetího měsíce projektu je již plně poskytována pomoc prvním rodinám, další se zapojují postupně. Kdykoliv během této doby mohou být obnoveny akvizice nových rodin, pokud to kapacity projektu umožní, například při ukončení spolupráce s některou rodinou může přistoupit rodina nová. V této fázi také probíhají pravidelné supervize s cílem kontrolovat a zlepšovat kvalitu poskytované pomoci. Supervizor dává zpětnou vazbu chůvám, navrhuje změny ve struktuře pomoci, nové postupy či metody.

2.6. Rozsah a lokalizace projektu
Celkem bude vyškoleno a zapojeno do realizace 8 speciálních chův (sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách s rozšířenou kvalifikací) a nejméně 16 cílových rodin. Celkem ale může být pomoc věnována až dvonásobnému počtu rodin, tj. 32 rodinám.

Projekt je zaměřen na celou Českou republiku. Při výběru konkrétních rodin je přihlíženo zejména k typu lokality s ohledem na její sociálně ekonomické charakteristiky (nezaměstnanost, dostupnost péče a služeb, doprava apod.). První identifikované potřebné rodiny jsou z Prahy, Hostivic, Liberce, Jihlavy, Světlé nad Sázavou a Blanska (viz Konkrétní příběhy v příloze této žádosti).

 

3. Potřebnost projektu a SWOT

Potřebnost projektu vychází z dlouholetých zkušenosti celé řady našich i jiných sociálních pracovníků s legislativním prostředím a praxí poskytování pomoci rodinám na území České republiky. Tři zdroje pomoci v každé sociální situaci rodiny (svépomoc, státní/obecní pomoc a pomoc NNO) tvoří tři vrcholy trojúhelníku, uvnitř něhož se ztrácí celá řada velmi tragických případů. Svépomoc rodiny nefunguje v případech samoživitelek nebo samoživitelů bez zázemí širší rodiny (např. jsou-li rodiče v konfliktu se sociálním prostředím). Státní sociální politika neřeší např. případy obětí zločinu (zejména nedošetřených případů nebo vlekoucích se soudních sporů) a kombinace více faktorů, je často necitlivá až represivní. Nevládní neziskové organizace se snaží vyplňovat vzniklé mezery v systémech pomoci flexibilně a individuálně, ale na regionální úrovni se téměř vždy potýkají s nedostatkem prostředků. Projekt “Anděl strážný” je jeden z prvních, který nabízí pomoc šitou na míru nepředvídatelným případům. Kombinuje všechny tři možné role: 1/ státu, co se týká ochrany dítěte, 2/ svépomocnou roli, kdy se stává jakýmsi členem rodiny, a 3/ také roli specializované nevládní organizace, kdy nastavuje speciální odbornou pomoc dle individuální potřeby.

SWOT analýza

Silné stránky

Projekt má vysokou potřebnost, mezeru mezi činností státu, nevládních organizací a samotných rodin nikdo nevyplňuje.

Projekt je inovativní a má dlouhodobé celospolečenské dopady (efekt Wintonových dětí, z nichž je dnes většina altruistických).

Slabé stránky

Pomoc konkrétním rodinám je sice komplexní a efektivní, zároveň ale relativně drahá, není tedy možné “zachraňovat” velké počty dětí.

Možnosti

Projekt může pokračovat pro jednotlivé konkrétní děti až do 18 let jejich věku. Projekt může být také rozšiřován do dalších regionů ČR, do dalších států i na širší vymezení cílové skupiny (starší děti, měkčí vstupní kritéria). Absolventi projektu se mohou ve vzdálené budoucnosti stát samotnými poskytovateli pomoci (opět efekt Wintonových dětí).

Nebezpečí

V případě podpory bude zajištěno financování na 1 rok a dojde k podpoře konkrétních dětí/rodin. Z hlediska významu dopadu a společenské potřebnosti projektu jsou ale potřeba nejméně 2-3 roky trvání projektu, v ideálním případě více než 5 let. Postupné zapojení veřejných zdrojů je možné až od 2. roku realizace projektu, a nikdy nepokryjí rozpočet ze 100 %. Proto bude stále nutné hledat podporu i ze soukromých zdrojů.

 

 

4. Realizátor projektu

4.1. Kdo jsou Muži a ženy

Obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, založená v roce 2008 Filipem Smoljakem a registrovaná v následujícím roce. Společnost je také registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 106/2008 Sb. o sociálních službách. V jejím čele je tříčlenná správní rada a tříčlenná dozorčí rada, statutárním orgánem je ředitel. V současnosti má organizace 13 zaměstnanců. Každoročně zveřejňuje svou výroční zprávu a má ze zákona auditované účetnictví.

 

4.2. Co dělají Muži a ženy

V současnosti realizují již pátým rokem projekt Zrcadlová pomoc zaměřený na pomoc lidem se zdravotním postižením, včetně dětí. Našimi klienty jsou také děti rodičů se zdravotním postižením, které potřebují zprostředkovanou pomoc (asistence pečujícím rodičům znamená také podporu pro kvalitní vývoj dítěte). Tato činnost - osobní asistence je registrovanou sociální službou, její výkon podléhá zákonným normám a inspekci ministerstva práce a sociálních věcí. Z mnohaletých zkušeností s touto činností vychází také připravovaný projekt Anděl strážný, v kterém se ovšem podpora/pomoc poskytovaná rodinám rozšiřuje na více oblastí (viz podrobný popis projektu). Hlavní lektorkou organizace je Ing. Jana Hrdá, zakladatelka osobní asistence v České republice a místopředsedkyně Národní rady osob se zdravotním postižením.

Aktuálně probíhající projekty

Zrcadlová pomoc – pomoc poskytovaná osobami se zdravotním postižením jiným klientům včetně dětí

Pošli to dál – dárcovství mezi dětmi se sociálními a zdravotními handicapy

Dárky naruby – spolupráce s představiteli politických stran, např. Karlem Schwarzenbergem

Danajský dar – spolupráce s významnými osobnostmi kultury a společnosti, zahájeno Václavem Havlem

Anděl strážný – pomoc dětem a jejich rodinám (v přípravné fázi)

 

4.3. Kdo jsou naši experti

Filip Smoljak, filantrop, tvůrce sociálních inovací a projektový manažer

Ing. Jana Hrdá, lektorka a inspektorka sociálních služeb, zakladatelka osobní asistence v ČR

Mgr. Veronika Valentová, psycholožka

Bc. Pavlína Janáčová, sociální pracovnice a sociálně právní poradkyně

Bc. Anna Kefurtová, sociální pracovnice

Mgr. Petra Machotková, speciální pedagožka

Pavlína Strejčková, odborná asistentka

Hana Málková, odborná pracovnice sociální péče

…a dalších deset stálých zaměstnanců - pracovníků v sociálních službách.

 

V Brandýse nad Labem dne 10. 12. 2013

Zhotovitel projektu:
Filip Smoljak